JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja
Erkki Torkkeli
erkki.torkkeli(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Esa Juntunen
esa.juntunen(at)finnair.com

Sihteeri
Auli Harju
akatariina.harju(at)gmail.com

Jäsen
Paula Eriksson
paulapola.eriksson(at)gmail.com

Jäsen
Päivi Rötkö
paivi.rotko(at)gmail.com

Yhteystiedot

Finnairin Matkailukerho
Sihteeri Auli Harju
akatariina.harju(at)gmail.com

Rahastonhoitaja
Eija Kellosaari
eija.kellosaari(at)gmail.com

Jäsenmaksun 2024 suuruus on 25 EUR.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Finnairin Matkailukerhon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.02.2021/10.11.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Finnairin Matkailukerho

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Erkki Torkkeli, erkki.torkkeli@gmail.com  , puh. +358 50 392 6710

3. Rekisterin nimi

Tämä seloste kattaa seuraavat Finnairin Matkailukerhon ylläpitämät rekisterit:

Finnairin Matkailukerhon jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Antamalla tiedot Finnairin Matkailukerholle, rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely on tarpeen osapuolten välille syntyvän sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito Finnairin Matkailukerhon jäseniin sekä jäsensuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä Finnairin Matkailukerhoon liittymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tiedot tallennetaan Matkailukerhon hallinnassa olevaan erilliseen excel-tiedostoon ja tiedot säilytetään muistitikulla.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Yhdistyksen jäsenrekisteritietoja ei taltioida/ole taltioitu yhdistyksen nettisivuille/palvelimelle. Tiedot ovat muistitikulla, joka on rekisteristä vastaavan yhteyshenkilön hallussa.

Matkanjärjestäjän pyytämät lisätiedot matkustajaluetteloon (nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, viisumi) ei taltioida. Tiedot poistetaan matkan jälkeen.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Finnairin Matkailukerhon jäsenet pääsevät katsomaan omia tietojaan ja muuttamaan niitä tarvittaessa, sekä voivat pyytää poistamaan kaikki tietonsa rekisteristä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle joka voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.