JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja
Erkki Torkkeli
erkki.torkkeli(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Esa Juntunen
esa.juntunen(at)finnair.com

Sihteeri
Auli Harju
akatariina.harju(at)gmail.com

Jäsen
Paula Eriksson
paulapola.eriksson(at)gmail.com

Jäsen
Päivi Rötkö
paivi.rotko(at)gmail.com

Yhteystiedot

Finnairin Matkailukerho
Sihteeri Auli Harju
akatariina.harju(at)gmail.com

Rahastonhoitaja
Eija Kellosaari
eija.kellosaari(at)gmail.com

Jäsenmaksun 2024 suuruus on 25 EUR.

FINNAIRIN MATKAILUKERHON SÄÄNNÖT (16.02.2013)

1 § Nimi ja kotipaikka

Kerhon nimi on Finnairin Matkailukerho ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2 § Tarkoitus

Kerhon tarkoituksena on toimia Finnairin konsernin henkilökunnan retkeilyn ja matkailun harrastajien yhdyssiteenä sekä kehittää ja edistää heidän loma- ja vapaa-ajanharrastuksiaan.

3 § Toiminnan laatu

Pyritään järjestämään jäsenille edullisia kotimaan ja ulkomaan matkoja. Hankitaan teatterilippuja Helsingin teattereihin.Järjestetään teatterimatkoja Helsingin ulkopuolelle. Järjestetään kerhojuhlia ja illanviettoja.Pyritään tehostamaan yhteistoimintaa Finnairin muiden kerhojen kanssa sekä järjestämään yhteisiä retkiä ja illanviettoja.

4 § Jäsenet

Kerhon jäseneksi pääsee jokainen vähintään kuukauden Finnairin konsernin palveluksessa ollut henkilö, jonka johtokunta hyväksyy.

Eroamispäivä merkitään jäsenluetteloon.

Kunniajäseneksi kerho voi kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet kerhon toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yleisessä kokouksessa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Finnairista eläkkeelle/eläkeputkeen/työttömyysputkeen jääneet, aikaisemmin jäsenenä olleet, ovat kerhon jäseniä kun ovat jäsenmaksun suorittaneet. Eläkeläinen/eläke- tai työttömyysputkeen jäänyt voi liittyä kerhoon uutena jäsenenä.

5 § Kerhon toimielimet

Kerhon toimieliminä ovat kerhon vuosikokous ja johtokunta.
Kerhon päätösvaltaa käyttää sen jäsenkokoukset.
Toimeenpanovaltaa käyttää kerhon johtokunta.

6 § Kerhon kokousten aika ja kokoon kutsuminen

Kerhon vuosikokous pidetään kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin vähintään 30 kerhon jäsentä vaatii tai johtokunta niin päättää. 
Kerhon kokouksen ajan ja paikan määrää johtokunta. 
Kutsu kokouksiin on julkaistava kerhon kotisivuilla vähintään kaksi (2)viikkoa ennen kokousta. Myös muu kerhotoiminnasta tiedottaminen tapahtuu kotisivujen kautta.

7 § Kerhon kokousten päätökset, virkailijat ja aloiteoikeus

Kerhon kokouksessa on kullakin edustajalla yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut mutta vaaleissa arpa. Vaadittaessa on äänestys suoritettava umpilipuin.

Aloiteoikeus on kerhon jäsenillä. Aloitteet on jätettävä kerhon johtokunnalle viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Kerhon kokousten virkailijoina, varsinaista vuosikokousta lukuun ottamatta, toimivat johtokunnan virkailijat.

8 § Kerhon vuosikokousten asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat

 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

 4. Käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus

 5. Käsitellään tilikertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto

 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille

 7. Valitaan kerhon puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet

 8. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

 9. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

 10. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänen varahenkilönsä seuraavaksi tilivuodeksi.

 11. Käsitellään aloitteet

9 § Kerhon johtokunnan jäsenet ja kokoon kutsuminen

Kerhon johtokuntaan kuuluu varsinaisessa vuosikokouksessa valittu kerhon puheenjohtaja ja lisäksi viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Rahastonhoitajaksi voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolinen jäsen.

Kokouskutsu: Kokouskutsu on puheenjohtajan toimesta lähetettävä kirjallisesti tai puhelimella ilmoitettava johtokunnan jäsenille kolme (3) päivää ennen kokousta.

10 §  Kerhon tili- ja toimintakausi 

Tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

11 §  Kerhon nimenkirjoitus

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toisena sihteeri tai rahastonhoitaja.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää kerhon vuosi- tai sitä varten koolle kutsuttu kokous, jossa päätöksen tekoon vaaditaan 3/4 läsnä olevien äänimäärästä.

13 § Kerhon lopettaminen

Kerhon lopettaessa toimintansa käytetään sen mahdollisesti omistamat varat Finnairin Harrastuskerhot ry:n määräämällä tavalla.